تبلیغات
عاشقان کربلا - حافظ
نوشته شده توسط : محمد علی احمدزاده

خوارج شمس الدیم محمد حافظ شیرازی شاعر بلندآوازهوغزل سرا ی ایران است. او در شیراز زنگی می  کرد وبه  این شهر بسیار دل بسته بود آن چنان که هر گز ویل سفر وگشت وگزار  در جای دی گر اند در جا های دی گر ناشت. /نسیم باد مصلی واب رکن آباد /غریب را وطن خویش می برند  از یاد  /نمی دهد اجازت مرابه سیر وسفیر/نسیم باد مصلی  وآب رکن  اباد/حافظ در کودکی پدر خود را ز دست داد وسال های سخت فقر وتنگ دستی  او آغاز شد .شایئد ه یازده سال بود که به نانوایی محله می رفت  تاباخمیر گیری پولی اندک   به دست آورد وبه مادر خود کمک کند   .درهمین سال ها شوق  درس می خواند اورابه مکتب خانه کشانداوبا عشق وعلاقه ساعت ها  می نشست ومطالعه می کرد تا بیشتر بداند وجهان خود را بهتر بشناسد  .هر جلسه  درسی برپا می داشت حافظ در آن حضور می یابد

وبا دقت به سخنان که در مجلس  گوش می داد یا داشت می کرد . در همان کودکی قرآن را حفظ کرداز این  روبه حافظ    شهرت یافت . او بار ها در اشغال خود به قرآن اشاره میکرد ومی گوید :  ندیدم خوش تر ازشعر تو حافظ / به قرآن      که اندر سینه داری قرن هاست که مردم ایران شعر حافظ را می خواند لزت می برد .کم تر خانه ای است که دیوان شعر حافظ  با خوبی ها وزیبایی ها بیش ترآشنا می کرد. حافظ دشمن دروغ ودریغ وفریب ودوسدار صداقت وپاکی ویک رنگی است.شعراو آن قدر روان ودل نشین ا سست  . مردم ماغزل  های اورا می خوند وبه حافظه می مانند .حافظ هفت قرن پیش- یعنی حدود700سال پیش در شیراز زندگی می کرد اوشیراز رادوست می داشت. در زندگی خود تنها یک بار آن هم به یزد سفر کرد اما خیلی زود ه سر زمین خود باز گشت .می داشت .  شعر حافظ در  درروزگار خود اواز مرزهای ایران گزشت وبه سر زمین های دور دست افتاد  حافظ در یکی از شعر های خود گفته است که (شعر من رادرآسمان ها فرشتگان از بر می کنندواز آن لذت می برند )صبجدم از عرش می آمد خروشی *عقل گفت/ قد سیان گویی که شعر حافظ از بر می کند / مزار حافظدرشیراز درزیارت گاه همان گاه اسن.

نام

آدرس

فردوسی

مشهد /طوس

حافظ

شیراز

سعدی

شیراز

 
تاریخ انتشار : شنبه 23 آذر 1392 | نظرات ()